Mag de school mij een C-attest geven, enkel voor een buis op mijn GIP?

Nee, dat mag niet.

Op basis van rechtspraak merken we dat een C-attest louter door een buis op een GIP niet kan. De Raad van State oordeelde bij eerdere klachten dat alleen die GIP geen doorslaggevend element is.

Uiteraard kan een andere situatie anders geïnterpreteerd worden. De wetgeving noemt de GIP “een belangrijk element bij de beslissing van de klassenraad”. Die verwoording is natuurlijk voor interpretatie vatbaar.

In het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs (art. 56) staat heel wat interessante regelgeving in verband met de geïntegreerde proeven of GIP s. De evaluatie van een GIP moet hoe dan ook gebeuren door de betrokken leerkrachten(en) van het vakgebied én door deskundige(n). Het betrekken van deskundigen is verplicht. Hoe die deskundigen betrokken worden bij de evaluatie bepaalt de school zelf. De school moet wel kunnen aantonen dat de deskundige mee beraadslaagd en beoordeeld heeft. De school heeft een motiveringsplicht bij het eindresultaat. De leerling heeft ook het recht om de motivering en de redenen voor de beoordeling in te kijken.