Mag de school mij schorsen of uitsluiten?

Ja, dat mag.

Als je de goede werking van de school ernstig hindert, kan de school je een tuchtstraf opleggen.

Welke straffen bestaan er?

Er bestaan drie soorten: een tijdelijke, een definitieve en een preventieve uitsluiting van school. 

Moet de school strikte regels vormen?

Ja, de school moet bij een tuchtprocedure strikt de regels volgen die door de overheid zijn vastgelegd. Deze regels kan je nalezen in het schoolreglement.

  • De tuchtmaatregel moet door je school eerst schriftelijk aan jou en je ouders gemeld worden. Dan pas gaat de maatregel van start. Alle argumenten die tot de beslissing voor uitsluiting geleid hebben moeten schriftelijk in de argumentatie bij de beslissing opgenomen worden.
  • Je school is ook verplicht om naar jou te luisteren en met jou in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek is er voor beide partijen de mogelijkheid de eigen versie van de feiten te geven. 
  • Een hele groep leerlingen uitsluiten door één beslissing mag niet. Er moet steeds een aparte procedure per leerling worden opgestart. 
  • Je ouders (als je jonger bent dan 12) of jijzelf (als je 12 of ouder bent) mogen het tuchtdossier inkijken en hebben het recht gehoord te worden.
  • De tuchtmaatregel moet in verhouding zijn met de ernst van de feiten. 

Een tijdelijke uitsluiting mag maximaal 15 opeenvolgende lesdagen duren (weekends en vakanties niet meegeteld). Het missen van de lessen mag in principe geen nadelige effecten hebben op je studies. Een leerling kan in het schooljaar meer dan eens tijdelijk worden uitgesloten, maar dan enkel na nieuwe feiten. 

Bij een definitieve uitsluiting moet de school eerst het advies van de klassenraad inwinnen. Alleen tegen een definitieve verwijdering van school kan je in beroep gaan. Dit moet snel gebeuren: binnen de 3 werkdagen.  Dit moet de school vermelden in het schoolreglement. Daarin staat ook waar je ouders of jijzelf (als je meerderjarig bent) beroep kunnen aantekenen en welke regels jullie daarbij moeten volgen. Pas als alle interne beroepsmogelijkheden uitgeput zijn is er beroep mogelijk bij de Raad van State.

Als je in de loop van het schooljaar definitief geschorst wordt, dan moet je  oude  school samen met het CLB helpen zoeken naar een nieuwe school. Zolang er geen nieuwe school is gevonden, blijf je administratief ingeschreven in je oude school. Jij of je ouders kunnen aan de school vragen om te zorgen voor opvang. Je school kan toezeggen en mag die opvang dan zelf invullen. De school kan dit ook weigeren en moet de beslissing schriftelijk meedelen en argumenteren. Het tuchtdossier en de tuchtmaatregel kan niet worden doorgestuurd naar je volgende school.

Soms gebeurt het ook dat een school een leerling preventief schorst. Deze maatregel is bedoeld om rust te brengen op school en om een tuchtonderzoek te voeren naar wat er juist is gebeurd. Deze uitsluiting kan onmiddellijk ingaan (de dag zelf nog). Maximum kan je tien opeenvolgende lesdagen preventief worden uitgesloten (weekends en vakantie worden niet meegeteld). Indien nodig, kan dit nog eens tien lesdagen worden verlengd. Dit is geen tuchtmaatregel en je kan er niet tegen in beroep gaan. Na die preventieve uitsluiting kan er een tuchtstraf volgen

Nood aan extra info? Kijk dan eens in deze brochure (vanaf pagina 57) van het Kinderrechtencommissariaat. Je vindt er meer info over de tuchtstraf en de beroepsprocedure. Bij hen kan je ook terecht voor extra hulp op je school.