Wat als ik op mijn stageplaats zinloze klusjes moet doen (die zogezegd onder mijn taakomschrijving vallen)?

Een stage moet in dienst staan van het leerproces van de leerling. De leerling moet met andere woorden iets leren uit de stage in het kader van zijn opleiding.

De leerling wordt ook beschouwd als werknemer. De stageplaats moet de leerling dan ook als werknemer behandelen. Dat geldt voor plichten, maar ook voor rechten. Leerlingen mogen dus niet zomaar behandeld worden als goedkope werkkrachten.
Jij en je school hebben afspraken gemaakt met de stageplaats (het stagereglement), waarin deze dingen normaal vermeld zullen staan.
In dit stagereglement staat bovendien dat de stageplaats een stagementor moet aanstellen die de stage grondig voorbereidt en nadien de leerling goed begeleidt en toeziet op het verloop van de stage. Deze persoon is dus verantwoordelijk voor de goede en correcte gang van zaken en moet ingrijpen als er iets mis loopt.

Het reglement vermeldt ook dat leerlingen stipt de stageactiviteiten die op de takenlijst vermeld staan moeten uitvoeren onder leiding en onder toezicht van de stagementor op de stageplaats. Maar het mag ook enkel om die activiteiten gaan. Een leerling heeft dus het recht de uitvoering van een taak te weigeren als die niet op zijn activiteitenlijst staat.
Als er problemen zijn, kan je die bespreken met de stagebegeleider op school maar je kan zeker ook terecht bij de stagementor op de stageplaats. Als er niet geluisterd wordt, is er ook nog een gesprek met de directie mogelijk. Als het niet zo vlot loopt kunnen de ouders eventueel ingeschakeld worden om de boodschap luider te doen klinken. Zij hebben de stageovereenkomst in de plaats van de leerling ondertekend als de leerling zelf nog minderjarig is.